Atlanta (USA), Hartplatz, UTR Damen
Gownder, Sankavi
Bilchev, Kylie
0
15
4
1
0
1
2. Satz
9 >>
Mills, Makayla
Dedaj, Monika
0
0
1
2
1
0
2. Satz
9 >>
Chen, Yu
Medvedeva, Daniella
0
0
3
4
1
0
2. Satz
9 >>