Atlanta (USA), Hartplatz, UTR Damen
Gownder, Sankavi
Bilchev, Kylie
0
0
6
5
0
1
2. Satz
9 >>
Mills, Makayla
Dedaj, Monika
15
15
4
5
1
0
2. Satz
9 >>
Chen, Yu
Medvedeva, Daniella
30
40
2
3
1
1
3. Satz
3 >>