Atlanta (USA), Hartplatz, UTR Damen
Gownder, Sankavi
Bilchev, Kylie
0
0
1
5
0
0
1. Satz
8 >>
Mills, Makayla
Dedaj, Monika
30
30
4
1
0
0
1. Satz
9 >>
Chen, Yu
Medvedeva, Daniella
0
0
4
3
0
0
1. Satz
9 >>